Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10146
Title: Dil-Toplum ilişkisi açısından Türkiye’de 1940 sonrası dil tartışmaları üzerine bir değerlendirme
Other Titles: An evaluation about relatıonshıp between language and society in terms of discussions on language in the post 1940 in Turkey
Authors: Özcan Gönülal, Yasemin
Keywords: Dil tartışmaları
Türk dil reformu
Sosyolengüistik
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Abstract: Bir toplumdaki siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değişimler bir diğerine yansır. Toplumda meydana gelen bu türlü değişimler dilde de kendini gösterir ve dili değişken kılar. Bu sebeple dilden bağımsız toplumu, toplumdan bağımsız dili düşünmek imkânsızdır. Türkçenin tarihî seyrine bakıldığında ise Cumhuriyet dönemine, dil tartışmalarının damgasını vurduğu görülür. Türkiye?de dil tartışmaları Osmanlı İmparatorluğu?nun modernleşme süreciyle başlar, ardından Cumhuriyet?in uluslaşma süreciyle devam eder. Bunun neticesinde bu dönem Türkçe tartışmaları lengüistik olmaktan ziyade modernleşme sürecindeki politik duruşlara göre belirlenmiştir. Bu makalede dile “toplumsal bir olgu” olarak yaklaşılarak söz konusu dönemde dil, toplum ve kültür arasındaki sıkı ancak karmaşık ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
A society of political, social, cultural and economic fields is reflected in the changes from one to another. Manifests itself in this kind of language changes that occur in society and makes the language receptive to be variable. For this reason, it is impossible to think on language or society independently of each other. The historical period of modern Turkish Republic is considered through the language discussions which happened at that time. The modernization process from Ottoman to Turkish Republic began from exactly that language discussion and later it continued in the process of nationalization. As the result of that period the political and economical changes were more rather than at linguistic. As the result of that period the political and economical changes were more rather than at linguistic. In this article, by approaching to the language “as a social phenomenon”, language, society and culture, but complicated relationship between the firm aims to determine.
URI: https://hdl.handle.net/10146
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119115
ISSN: 1308-2140
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
ccea6d19-f138-4d0c-9d5a-f4832da0bb95.pdf409.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

568
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

246
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.