Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSaatçi, Selçuk-
dc.contributor.authorBatarlar, Baturay-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:34Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1304-4915-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10287-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/267410-
dc.description.abstractSunulan çalışmada çelik fiber katkısının farklı boyuna donatı oranlarına sahip etriyesiz betonarme kirişlerineğilme davranışına olan etkileri deneysel ve analitik olarak incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmada düşükve yüksek boyuna donatı oranına sahip iki grup kiriş imal edilmiştir. Her bir gruptaki kirişlerhacimce %0, %0,5, %1,0 ve %1,5 çelik fiber oranına sahip olup toplam sekiz kiriş açıklık ortasına uygulananyük altında test edilmiştir. Düşük boyuna donatı oranına sahip kirişlerde çelik fiber katkısı eğilme kapasitesini %50'ye yakın oranlarda arttırmış, ancak deformasyonların tek bir çatlakta toplanması sebebiyleboyuna donatıda kopmaya yol açarak çelik fiber katkısız kirişe göre daha az yerdeğiştirme yapmasına sebepolmuştur. Yüksek boyuna donatı oranına sahip kirişlerde ise çelik fiber katkısı etriye görevi görerek çelikfiber katkısı olmaması durumunda gevrek eğik çekme göçmesi gösteren kirişlerin sünek eğilme göçmesigöstermelerini sağlamıştır. Her iki grupta çelik fiber oranının arttırılması çatlak dağılımını etkilemeklebirlikte davranışta önemli bir farklılığa yol açmamıştır. Kirişler analitik yöntemlerle modellendiğindeliteratürde yaygın kullanılan ve çatlakta çelik fiberlerin taşıdığı çekme gerilmesini sabit kabul edenyaklaşımın güvenli tarafta olmakla birlikte eğilme kapasitesinin olduğundan düşük hesaplanmasına yolaçtığı, çekme gerilmelerini çatlak genişliği ile ilişkilendiren daha hassas modellerin daha iyi sonuçverebilecekleri görülmüştüren_US
dc.description.abstractIn this study, effects of steel fibers on the bending behavior of reinforced concrete beams of varyinglongitudinal reinforcement ratios and without stirrups are investigated experimentally and analytically. Inthe experimental work, two groups of simply supported beams of low and high longitudinal reinforcementratio were manufactured. Each group had 0%, 0.5%, 1.0% and 1.5% steel fiber ratio in volume. Eight beamswere tested under a load applied at midspan. In the group with lower longitudinal reinforcement ratio, steelfibers increased the bending capacity by almost 50%. However, since deformations were concentrated on asingle crack, longitudinal reinforcement has ruptured and the beams could not displace as much comparedto the one without steel fibers. In the group with higher longitudinal reinforcement ratio, steel fibers actedlike stirrups and changed the brittle shear failure mode to a ductile bending failure. Although increasing the steel fiber ratio affected crack distributions, it did not cause a significant difference in the behavior. Whenanalytically modeled using a common model that assume constant tensile stress at crack, computed bendingcapacities were lower than actual, although on the safe side. More precise models that relate tensile stressesto the crack width could give better estimationsen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBetonarme kirişler-
dc.subjectÇelik fiber katkılı beton-
dc.titleÇelik fiber katkılı etriyesiz betonarme kirişlerin davranışıen_US
dc.title.alternativeBehavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrupsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorSaatçi, Selçuk-
dc.institutionauthorBatarlar, Baturay-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1143en_US
dc.identifier.endpage1154en_US
dc.identifier.wosWOS:000417994200012en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85038839764en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid267410en_US
dc.identifier.wosqualityQ3-
dc.identifier.scopusqualityQ2-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
df894e71-1447-42bb-8d4c-61852107c088.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

8
checked on Apr 5, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

7
checked on Mar 27, 2024

Page view(s)

610
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

90
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.