Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10925
Title: Location choice of food industry in İzmir
Other Titles: İzmir'de gıda sanayisinin yer seçimi
Authors: Duran, Hüseyin Engin
Akbaşoğulları, Nilnaz
Keywords: Food industry
Industrial location
City planning
Izmir
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Akbaşoğulları, N. (2019). Location choice of food industry in İzmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, the spatial distribution of the food companies registered in the Aegean Region Chamber of Industry in İzmir has been investigated and the causality of the site selection has been reviewed. The empirical studies conducted in the literature so far does not include a detailed study on the choice of location of the food industry, a factor that adds strength to this study. The purpose of the current study is to analyse the determinants of firm location in Izmir’s food industry. It particularly focuses on the impact of experience and size of the firms. In this study, we examined, through statistical methods (such as descriptive statistics, maps, cross sectional linear regressions, spatial autocorrelation analyses), 734 companies. The following variables were empirically analysed, firms’ establishment dates, sub-sectors, number of employees, capital assets, locations, distances from the centre of Izmir, distances from the centre of the sub-province that the establishment belongs to and the distance from each other. As a result of the empirical analyses and spatial data evaluation, companies’ choice of location in the food industry can be summarized as follows; Experience plays a very significant role, which means that experienced companies are located in the centre or close to the centre because they have already been well-established in that place. The choice of location does not have any bearing upon the size of the firm.
Bu çalışmada gıda sanayi özelinde, İzmir genelinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası’na kayıtlı firmaların mekansal dağılımlarına bakılarak, yer seçimlerinin nedensellikleri araştırılmıştır. Şimdiye kadar yapılan empirik araştırmalar arasında Kent Ekonomisi literatüründe yer alarak, gıda sanayinin yer seçimi özelinde yapılan detaylı bir araştırma bulunmaması bu çalışmayı güçlü kılmaktadır. Çalışmanın amacı, İzmir’deki gıda sanayi firmalarının yer seçim davranışını ampirik olarak incelemek ve yer seçimi belirleyicilerini tespit etmektir. Özellikle, firmaların büyüklüğü (istihdam ve sermaye bakımından) ve deneyimi odak değişkenler olmuştur. Çalışma alanı olarak 734 gıda firmasının kuruluş tarihleri, alt sektörleri, çalışan sayıları, sermaye miktarları, konumları, İzmir merkeze uzaklıkları, bulunduğu ilçe merkezine olan uzaklıkları ve birbirlerine olan uzaklıkları gibi değişkenler çeşitli istatistiksel yöntemlerle (betimleyici istatistikler, haritalar, yatay kesit lineer regresyon analizleri, mekansal korelasyon analizi) incelenmiştir. Elde edilen empirik analizler ve mekansal veriler sonunda; gıda sanayinin yer seçiminde firmaların; deneyimlerine göre konumlandıkları görülmüştür. Bunun anlamı, deneyimli firmalar daha önceden yer aldıkları için merkeze yakın ya da merkezde bulunma şansını elde ederler. Deneyim ile merkeze uzaklık arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif bir ilişki saptanmıştır. Yer Seçimi firmanın ölçeğine ve büyüklüğüne bağlı değişmemektedir. İlgili değişken istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 43-47)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10925
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10173370.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

252
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

172
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.