Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11089
Title: Enhancement of ballistic properties by hybridization method of multi-layered composite panels
Other Titles: Çok katmanlı kompozit plakaların hibridizasyon ile balistik özelliklerinin geliştirilmesi
Authors: Tanoğlu, Metin
Üstün, Hikmet Sinan
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Ballistics
Fiber reinforced composites
Hybridization method
Glass fibers
Issue Date: Dec-2020
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Üstün, H. S. (2020). Enhancement of ballistic properties by hybridization method of multi-layered composite panels. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: High performance fiber reinforced composite structures are used for ballistic applications in recent years due to several advantages lightweight, high strength and high energy absorbing capability. In this regard, it is aimed to enhance ballistic performance of fiber reinforced composites by hybridization method in this thesis. Two of most used fiber types were selected as reinforcement which are E-Glass and Aramid fibers. As matrix epoxy resin was used. Homogeneous and hybrid structures were manufactured. In hybrid structures configuration was arranged as E-Glass layers are at the front and Aramid layers are at the back. Two different hybrid composites were manufactured with 50:50 and 70:30 Aramid and E-Glass layers. The effect of volume fraction of fabric layers on ballistic properties was investigated. Since there is a linear relationship between V50 and thickness, composite structures were manufactured with two different thicknesses and by the equation derived V50 values for different thicknesses could be determined. Mechanical and ballistic tests were carried out in the study. Tensile, 3-Point bending and short beam strength tests were applied as mechanical tests and a V50 test was carried out as ballistic test. Composite structures were compared with each other based on test results. Consequently, it was found that hybridization method increased mechanical and ballistic properties. Mass efficiency of hybrid structures were found to be higher than 1 (E-Glass composite was used as reference). It was also found that presence of E-Glass layers assists aramid structures to experience more delamination during impact and therefore increased energy absorbing capability.
Fiber katkılı polimerik kompozit malzmeler balistik uygulamalarda düşük özkütle, yüksek mukavemet ve enerji sönümleme kabiliyeti gibi avantajlarından dolayı gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada fiber katkılı çok katmanlı kompozit malzemelerin hibritleme yöntemi ile balistik özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, sıklıkla kullanılan fiber tiplerinden olan E-Cam ve aramid fiber tipleri kullanılmış olup reçine malzemesi olarak epoksi reçine sistemi tercih edilmiştir. Homojen ve hibrit fiber katkılı kompozit plakalar üretilmiş olup hibrit kompozit plakalarda konfigürasyon E-Cam fiber katmanı önde aramid fiber katmanı arkada olacak şekilde üretim gerçekleştirilmiştir. Aramid ve E-Cam fiber katmanların birbiri içinde hacimsel oranları 50:50 ve 70:30 olacak şekilde iki farklı tip hibrit kompozit plaka üretilmiştir. Bu sayede farklı fiber tiplerinin birbiri içinde hacimsel oranının balistik özelliklere etkisi de araştırılmıştır. Her kompozit plakadan iki farklı kalınlıkta üretim yapılmış ve test edilmiştir. Kompozit plakalara mekanik ve balistik testler uygulanmış olup uygulanan mekanik ve balistik testler sırası ile çekme, üç nokta eğme ve kısa kiriş dayanımı ve V50 testleri şeklindedir. Test sonuçlarına göre homojen ve hibrit kompozitler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak hibridizasyonun mekanik ve balistik özelliklerin artışında önemli rol oynadığı görülmüştür. E-Cam fiber katkılı kompozit plaka referans alınarak yapılan kütlesel verimlilik hesaplarında hibrit kompozitlerin 1'den büyük verimliliğe sahip olduğu görülmüş olup bu durum aynı seviye tehdide karşı daha düşük alansal ağırlık ile koruma sağlayabildiğini göstermektedir. Delaminasyon alanları incelendiğinde E-Cam katmanların aramid fiber katmanlarına delaminasyon ve enerji sönümleme için zaman kazandırdığı görülmüştür.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 83-88)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11089
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
631193.pdfMasterThesis6.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

226
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

884
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.