Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11158
Title: Nature-based solutions for climate change adaptation and sustainable urban drainage in tropical coastal cities: A case for Mombasa city
Other Titles: Tropikal kıyı kentlerinde iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kentsel drenaj için doğaya dayalı çözümler: Mombasa şehri örneği
Authors: Suleiman Haji, Haji Kidui
Advisors: Velibeyoğlu, Koray
Keywords: Mombasa City
Nature-based solutions
Tropical coastal cities
Climate change
Ecosystem-based approaches
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Suleiman Haji, H. K. (2021). Nature-based solutions for climate change adaptation and sustainable urban drainage in tropical coastal cities: A case for Mombasa city. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Climate change is a reality, and its impact is being experienced all over the globe. The effects range from heat waves, rising sea levels, coastal erosion, flooding, drought, and reduction of bio-diversity among others. Urban areas are at greater risk since they accommodate the majority of the global human population exceeding 55% and are expected to be 68% by 2050. The most affected urban areas are the tropical coastal cities since most of them fall within low and middle-income countries with low levels of economic development and technological capabilities hence a low capacity to adapt. This study focuses on exploring Nature-Based Solutions (NBS) as an affordable and ecologically sustainable approach to enhance climate change adaptability in tropical coastal cities. A case study of Mombasa is considered, a typical tropical coastal city located in Kenya. Primary data sources including pictures and key informant interviews via snowball sampling were employed to gather ground information. Secondary sources consisted of institutional data review, strategic documents, policies, and scientific journals on NBS and Climate Change adaptation in tropical environments. The study findings depicted the climate change associated challenges in Mombasa include urban flooding, rising sea levels, coastal erosion, increasing temperatures. Rapid urbanization related challenges include inadequate infrastructure and services, poor liquid and solid waste management and inadequate housing. The study proposes NBS measures such as coastal vegetation restoration, implementing green infrastructure in the urban area, and creeks restoration could offer multi-dimensional benefits that can be replicated in other tropical coastal cities to enhance sustainability and climate resilience.
İklim değişikliği bir gerçektir ve etkisi tüm dünyada yaşanmaktadır. Bu etkilerin arasında ısı dalgaları, deniz seviyelerinin yükselmesi, kıyı erozyonu, sel, kuraklık ve diğerleri arasında biyo-çeşitlilik kaybı bulunmaktadır. Güncel durumda kentsel alanlar küresel nüfusun %55'inden fazlasını barındırdığı ve 2050 yılına kadar %68'e kadar artacağı beklendiği için daha büyük risk altındadır. En çok etkilenen kentsel alanlar tropik kıyı şehirleridir, çünkü çoğu düşük ekonomik kalkınma ve teknolojik yeteneklere sahip düşük ve orta gelirli ülkeler kategorisindedir ve bu da onların uyum sağlama kapasitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, tropikal kıyı kentlerinde iklim değişikliğine uyum sağlamak için uygun fiyatlı ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaklaşım olarak doğaya dayalı çözümleri (NBS) keşfetmeye odaklanmaktadır. Kenya'da bulunan tipik bir tropikal kıyı kenti olan Mombasa vaka çalışması olarak ele alınmıştır. Zemin bilgilerini toplamak için kartopu örneklemesi yoluyla resimler ve önemli muhbir görüşmeleri de dahil olmak üzere birincil veri kaynakları kullanılmıştır. İkincil kaynaklar, kurumsal verilerin gözden geçirilmesi, stratejik belgeler, politikalar ve NBS ve tropikal ortamlarda iklim değişikliğine uyum ile ilgili bilimsel dergilerden oluşuyordu. Çalışma bulguları, Mombasa'daki iklim değişikliği ile ilgili zorlukların kentsel sel, yükselen deniz seviyeleri, kıyı erozyonu, artan sıcaklıklar olduğunu göstermiştir. Hızlı kentleşme ile ilgili zorluklar arasında yetersiz altyapı ve hizmetler, zayıf sıvı ve katı atık yönetimi ve yetersiz konut bulunmaktadır. Çalışma, kıyı bitki örtüsünün restorasyonu, kentsel alanda yeşil altyapının uygulanması ve derelerin restorasyonu gibi NBS önlemlerinin sürdürülebilirliği ve iklim direncini arttırmak için diğer tropikal kıyı şehirlerinde çoğaltılabilecek çok boyutlu faydalar sunabileceğini önermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 125-138)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11158
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10407511.pdfMaster Thesis7.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

384
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

1,708
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.