Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12100
Title: Molecular genetic characterization of the Turkish National Green Plum (Prunus cerasifera Ehrh.) collection
Other Titles: Türk Ulusal Yeşil Erik (Prunus cerasifera Ehrh.) koleksiyonunun moleküler genetik karakterizasyonu
Authors: Çakır, Gülsüm
Taşcıoğlu, Tülin
Çavdar, Andaç
Doğanlar, Sami
Frary, Amy
Frary, Anne
Keywords: Plum
Green plum diversity
Issue Date: 2021
Publisher: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Abstract: Plum is an important fruit worldwide and has high nutritional value. Prunus cerasifera Ehrh., a type of European plum species, is very popular in Turkey and is usually eaten at the green, unripe stage. In this work for the first time, the genetic diversity and population structure of the 66 accessions housed in the Turkish National P. cerasifera collection were investigated using molecular markers. A total of 47 Sequence-Related Amplified Polymorphism (SRAP) primer pairs were used and found to be highly polymorphic with 98% of the 495 amplified alleles providing polymorphism. Average diversity of the accessions was 0.39 as determined using the dice coefficient and was similar to P. cerasifera germplasm from France, Iran and Belarus but higher than that from China. This difference was expected as Turkey, Iran and Belarus are within the geographical origin of this species which was distributed to Europe during ancient times. The genetic relationships among accessions of the germplasm collection were assessed using unweighted neighbor joining dendrogram and population structure analyses. The dendrogram and population structure results were strongly correlated as both methods clustered the material into two main groups with a much smaller third admixed group. The analysis also indicated that Can and Papaz types, despite their morphological differences are not genetically distinct and provides information about genetic relationships that can be used in future plum breeding.
Erik, dünya çapında önemli bir meyvedir ve yüksek besin değerine sahiptir. Bir tür Avrupa eriği türü olan Prunuscerasifera Ehrh., Türkiye'de çok popülerdir ve genellikle yeşil, olgunlaşmamış dönemde yenilmektedir. İlk kez bu çalışmada, Türk Ulusal P. cerasifera koleksiyonunda yer alan 66 genotipin genetik çeşitliliği ve popülasyon yapısı moleküler markörler kullanılarak araştırılmıştır. Toplam 47 Sekansla İlişkili Amplifiye Polimorfizm (SRAP) primer çifti kullanılmıştır ve polimorfizm sağlayan 495 adet çoğaltılmış allelin % 98'inin oldukça polimorfik olduğu bulunmuştur. Genotiplerin ortalama çeşitliliği, dice katsayısı kullanılarak, 0,39 olarak belirlenmiştir ve elde edilen bu değer Fransa, İran ve Beyaz Rusya'dan P. cerasifera germplazmlarıyla yapılan çalışmalarla benzer, ancak Çin'de yapılan çalışmadan daha yüksek bulunmuştur. Antik çağlardan beri Avrupa'ya dağılan türlerin coğrafi orijinleri içersinde Türkiye, İran ve Beyaz Rusya olduğu için bu fark beklenen bir durumdur. Germplazm koleksiyonunu oluşturan genotipler arasındaki genetik ilişkiler, ağırlıksız komşu birleştirme dendrogramı ve popülasyon yapısı analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Dendrogram ve popülasyon yapısı sonuçları, her iki yöntem de materyali iki ana gruba ve çok daha küçük bir üçüncü, karıştırılmış grupla ayırdığı için güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, analizler, Can ve Papaz erik tiplerinin morfolojik farklılıklarına rağmen genetik olarak farklı olmadıklarını ve gelecekteki erik ıslahında kullanılabilecek genetik ilişkiler hakkında bilgi verdiğini göstermiştir. 
URI: https://doi.org/10.18615/anadolu.950008
https://hdl.handle.net/11147/12100
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/493888
ISSN: 1300-0225
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf525.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.