Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12102
Title: Perceived safety and affecting factors in urban neighborhoods
Other Titles: Kentsel alanlarda güvenlik algısı ve etki eden faktörler
Authors: Gerçek, Deniz
Güven, İsmail Talih
Issue Date: 2021
Publisher: Süleyman Demirel
Abstract: This study intends to explore how various aspects of safety such as criminal acts, public order, and sense of community contribute to ‘perceived safety’. A questionnaire was applied to 1050 individuals that comprise the sample set living within the urban sprawl of İzmit city. People were asked to rate their evaluations on a set of safety issues in the neighborhood they live, such as crime acts, public disorder, community relationships. Investigating relevance of these issues versus perceived safety is important to understand characteristics of perceived safety in an urbanizing city subject to industrialization and immigration. Primary demographic variables: gender, age, income, and education level were also explored for their relation with perceived safety in the city. Using the quantitative method of surveying and statistical analysis, several outcomes were inferred. Accordingly, perceived safety in the city is highly associated with peoples’ opinion about crime incidences and other safety and public order issues. Community attachment has a moderate influence on perceived safety, where more connected communities are likely to feel more safe. Descriptive statistics and tests showed that perceived safety with respect to gender differs, where female feel less safe. Perceived safety versus education level and income also showed some sort of relation pattern. However, this was attributed to the fact that poor and disintegrated urban neighborhoods are more likely to suffer from crime, rather than poverty brings lack of feel of safety.Using the quantitative method of surveying and statistical analysis, several outcomes were inferred. Accordingly, perceived safety in the city is highly associated with peoples’ opinion about crime incidences and other safety and public order issues. Community attachment has a moderate influence on perceived safety, where more connected communities are likely to feel more safe. Descriptive statistics and tests showed that perceived safety with respect to gender differs, where female feel less safe. Perceived safety against education level and Perceived safety against income also showed some sort of relation pattern. However, this was attributed to the fact that poor and disintegrated urban neighborhoods are more likely to suffer from crime, rather than poverty brings lack of feel of safety.
Bu çalışma, suç eylemleri, kamu düzeni, topluluk duygusu gibi güvenliğin çeşitli yönlerinin “güvenlik algısına” nasıl bir etkide bulunduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bunun için, İzmit kentinin yerleşik alanı içinde ikamet eden örneklem grubuna bir anket uygulanmıştır. 1050kişiden oluşan örneklem grubundaki kişilerden, suç eylemleri, düzen bozucu aktiviteler, topluluk ilişkileri gibi, yaşadıkları yakın çevreye dair bir dizi güvenlik sorunu hakkında değerlendirmeler yapmaları istenmiştir. Bu sorunların “güvenlik algısı” ile ilişkisini ortaya koymak, sanayileşme ve göçe maruz kalarak kentleşen bir şehirde güvenlik algısının özelliklerini anlamak açısından oldukça önemlidir. Birincil demografik değişkenlerden olan cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeyinin, kentteki güvenlik algısı üzerinde etkili olup olmadığı da araştırılmıştır. Kantitatif ölçme yöntemi ve istatistiksel analiz teknikleri kullanılarak, anket verilerinden bazı sonuçlara varılmıştır. Buna göre, kentteki güvenlik algısının, insanların suç olayları ve diğer güvenlik ve düzen sorunları hakkındaki görüşleriyle büyük ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür. Topluluğa bağlılığın ise güvenlik algısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır, birbirine daha bağlı toplum yapısı insanları daha güvende hissettirmektedir. Betimleyici istatistikler ve testler, kentteki güvenlik algısı düzeyinin, cinsiyete göre değiştiğini, kadınların daha az güvende hissettiğini göstermiştir. Eğitim seviyesi ile güvenlik algısı, gelir düzeyi ile güvenlik algısı karşılaştırmaları da belli bir seviyede ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak, bu durumu, yoksul ve eğitim düzeyi düşük kesimlerin daha az güvende hissettiği şeklinde değil de, yoksul ve parçalanmış kent mahallelerinin suç olgusundan daha fazla muzdarip oldukları gerçeği ile açıklamak daha doğru olacaktır.
URI: https://doi.org/10.21923/jesd.675141
https://hdl.handle.net/11147/12102
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/497205
ISSN: 1308-6693
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf700.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6,822
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

30
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.