Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12791
Title: Semantic segmentation of panoramic images and panoramic image based outdoor visual localization
Other Titles: Panoramik imgelerde anlamsal bölütleme ve panoramik imge tabanlı dış mekan görsel konumlandırma
Authors: Baştanlar, Yalın
Orhan, Semih
Keywords: Panoramic images
Visual localization
Semantic segmentation
Convolutional neural networks
Issue Date: Oct-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: 360-degree views are captured by full omnidirectional cameras and generally represented with panoramic images. Unfortunately, these images heavily suffer from the spherical distortion at the poles of the sphere. In previous studies of Convolutional Neural Networks (CNNs), several methods have been proposed (e.g. equirectangular convolution) to alleviate spherical distortion. Getting inspired from these previous efforts, we developed an equirectangular version of the UNet model. We evaluated the semantic segmentation performance of the UNet model and its equirectangular version on an outdoor panoramic dataset. Experimental results showed that the equirectangular version of UNet performed better than UNet. In addition, we released the pixel-level annotated dataset, which is one of the first semantic segmentation datasets of outdoor panoramic images. In visual localization, localizing perspective query images in a panoramic image dataset can alleviate the non-overlapping view problem between cameras. Generally, perspective query images are localized in a panoramic image database with generating its virtual 4 or 8 gnomonic views, which is deforming sphere into cube faces. Doing so can simplify the searching problem to perspective to perspective search, but still there might be a non-overlapping view problem between query and gnomonic database images. Therefore we propose directly localizing perspective query images in panoramic images by applying sliding windows on the last convolution layer of CNNs. Features are extracted with R-MAC, GeM, and SFRS. Experimental results showed that the sliding window approach outperformed 4-gnomonic views, and we get competitive results compared with 8 and 12 gnomonic views. Any city-scale visual localization system has to be robust against long-term changes. Semantic information is more robust to such changes (e.g. surface of the building), and the depth maps provide geometric clues. In our work, we utilized semantic and depth information while pose verification, that is checking semantic and depth similarity to verify the poses (retrievals) obtained with the approach that use only RGB image features. Semantic and depth information are represented with a self-supervised contrastive learning approach (SimCLR). Experimental results showed that pose verification with semantic and depth features improved the visual localization performance of the RGB-only model.
360-derece görüntüler tümyönlü kameralar ile çekilir ve genellikle panoramik imgeler ile temsil edilir. Ne yazık ki, panoramik imgeler kürenin kutup noktalarında aşırı küresel bozunuma maruz kalır. Evrişimli Yapay Sinir Ağları (EYSA) literatüründe, küresel bozunumun etkisini azaltmak için birçok yöntem önerilmiştir (örn. eşdikdörtgensel evrişim). Önceki çalışmalardan esinlenerek, UNet modelinin eşdikdörtgensel evrişim versiyonunu geliştirdik. UNet modeli ve onun eşdikdörtgensel evrişim versiyonunun anlamsal bölütleme performansını dış mekan panoramik veri kümesi üzerinde ölçtük. Deney sonuçları, UNet'in eşdikdörtgensel evrişim versiyonunun, UNet'den daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir. Ek olarak, piksel seviyesinde etiketlenmiş anlamsal bölütleme için ilk dış mekan panoramik imge veri kümelerinden birini yayınladık. Görsel konumlandırma yaparken, perspektif sorgu imgelerini panoramik veri kü-mesinde aramak kameralar arasındaki örtüşmeyen görüntü problemini hafifletebilir. Genellikle, perspektif sorgu imgeleri panoramik veri kümesi içinde panoramik imgelerin 4 veya 8 gnomonik görüntüleri (kürenin küp ile temsili) üretilerek konumlandırılır. Bunu yapmak, konumlandırma problemini perspektiften perspektif aramaya indirgeyebilir, fakat sorgu ve gnomonik veri kümesi imgeleri arasında hala örtüşmeyen görüş açısı problemi olabilir. Bu nedenle perspektif sorgu imgelerini doğrudan panoramik imgeler içerisinde aramayı önerdik. Bunu yapmak için, kayan pencere yaklaşımını EYSA'nın son evrişim katmanına uyguladık. Öznitelikleri R-MAC, GeM ve SFRS ile çıkardık. Deney sonuçla-rında, kayan pencere yöntemi 4 gnomonik görüşe göre çok daha iyi sonuçlar üretti, ve kayan pencere yöntemi ile 8 ve 12 gnomonik görüşe göre rekabetçi sonuçlar aldık. Herhangi bir görsel konumlandırma sistemi uzun vadeli değişikliklere karşı gürbüz olmalıdır. Anlamsal bilgi bu değişikliklere karşı daha gürbüzdür (örn: binanın yüzeyi), ve derinlik haritaları geometrik bilgi sağlar. Çalışmamızda, anlamsal ve derinlik bilgisini poz doğrulama aşamasında kullandık. Poz doğrulama RGB model ile getirilen pozların (sonuçların) anlamsal ve derinlik benzerlikleri ile doğrulanmasıdır. Anlamsal ve derinlik bilgisini özdenetimli karşılaştırmalı öğrenme yaklaşımı (SimCLR) ile temsil ettik. Deney sonuçları anlamsal ve derinlik öznitelikleri ile poz doğrulamanın sadece RGB öznitelik kullanan modelin görsel konumlandırma performansını arttırdığını gösterdi.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 60-71)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12791
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUXbC3n19bHpxvZ-Jj-LcbYsP2A53hQNF8wLKMuNplElU
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10504498.pdfDoctoral Thesis28.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

76
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.