Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12842
Title: Çanakkale-Ayvacık deprem fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017) sismik kaynakları
Other Titles: Seismic sources of (14th January-20th March 2017) Çanakkale Ayvacık earthquake swarm
Authors: Sözbilir, Hasan
Uzel, Bora
Sümer, Ökmen
Eski, Sümer
Softa, Mustafa
Tepe, Çiğdem
Özkaymak, Çağlar
Baba, Alper
Keywords: Aktif fay
Deprem fırtınası
Sismik kaynak
Jeolojik haritalama
Kinematik analiz
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, 14 Ocak 2017 ile 20 Mart 2017 tarihleri arasında Çanakkale-Ayvacık çevresinde meydana gelen depremlerin (Mw=5.3 ve daha küçük 1000’e yakın deprem) sismik kaynakları Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarıyla 1/25.000 ölçeğinde haritalanmış ve ilgili faylarda kinematik analiz çalışmaları yapılmıştır. Haritalama çalışmalarımıza göre, oluşan depremlerin sismik kaynağı olan Tuzla Fayı’nın toplam uzunluğu (deniz altındaki uzantısıyla birlikte) 25 km’ye erişir ve Çamköy ile Paşaköy segmenti olarak adlandırılan iki segmentten yapılıdır. 15 km uzunluğundaki Çamköy segmenti, Tuzla Köyü’nün kuzeybatısındaki sahilden itibaren güneydoğuya doğru Tamış köyü güneybatısına kadar haritalanmıştır. 10 km uzunluğundaki Paşaköy segmenti ise, Kolfay Köyü’nden başlar ve güneydoğuya doğru Behram Köyü doğusunda Edremit Fayı ile birleşir. Şimdiye kadar oluşan depremlerin önemli bir bölümü KB-GD uzanımlı Tuzla Fayı’nın deformasyon zonu boyunca ve fayın düşen bloğu üzerindeki Tuzla Köyü ile Assos arasındaki bölgede meydana gelmiştir ve Tuzla Fayına ait Çamköy segmentinin kırıldığını göstermektedir. Henüz kırılmayan Paşaköy segmenti ise Mw=6.18büyüklüğündeki bir deprem üretme potansiyeline sahiptir. Tarafımızdan yapılan haritalama çalışmalarına göre, iki segmente ait fay kolları Tamış Köyü güneyinde birbirine oldukça yaklaşmış bulunmaktadır. Tuzla Fayına ait iki segmentin birleşerek tek bir deprem üretmesi halinde, Mw=6.7 büyüklüğündeki bir depreme karşılık gelen enerjinin açığa çıkabileceği öngörülebilir. Depremlerin zaman ve mekân içerisindeki dağılımları ve büyüklükleri, tek bir ana şoka bağlı olarak gelişmediklerini, birbirine paralel-yarı paralel fay kollarının birbirini tetiklemesi sonucunda oluşan bir deprem fırtınası özelliği taşıdıklarına işaret etmektedir. Bu durum, Çamköy segmentinin birbirine bağlı sintetik ve antitetik nitelikli çok sayıda fay parçası içermesinden kaynaklanmaktadır. Bu fay kollarına ait kinematik veriler, Tuzla Havzası’nın KD-GB doğrultusunda gelişen çekme kuvvetleri etkisinde şekillendiğini göstermektedir.
In this study, the seismic sources of the Çanakkale-Ayvacık earthquake swarm (about 1000 seismic shocks <Mw=5.4) occurred between 14th January and 20th March 2017 have been mapped in a scale of 1/25000 and kinematic analysis studies have been carried out on the related faults with the field studies between February and March 2017. According to our geological mapping studies, Tuzla Fault, is a seismic source of the earthquakes, has about 25 km total length (with the undersea part at NW) and composes of two fault segments, namely Çamköy and Paşaköy. The ~15 km length Çamköy segment is geologically mapped from northwest of Tuzla Village to southeast of Tamış Village. Besides, the ~10 km length Paşaköy segment starts from Kolfay Village and merges with the Edremit Fault at the east of Behram Village to it’s southeast. A significant part of the earthquakes has occurred along the deformation zone of the NW-SE oriented Tuzla Fault and it’s hanging-wall between the Tuzla Village and Assos, and this is indicated that only the Çamköy segment is seismically broken for now. Nevertheless, the unbroken Paşaköy segment has also the potential to produce an earthquake with a magnitude of Mw=6.18. Our geological mapping studies show that the fault branches of the two segments are very close to each other in the south of Tamış Village. It can be suggested that if the segments of the Tuzla Fault are combined with each other to produce a single earthquake, the energy of an Mw=6.7 earthquake can be produced. Distribution and magnitude of the earthquakes in time and space indicate that these earthquakes does not related with a single main shock, but they have an earthquake swarm form due to the parallel-half parallel fault branches triggering each other. This is due to the fact that the Çamköy segment comprises many of linked synthetic and antithetic faults. Kinematic data collected from these faults shows that the Tuzla Basin is formed in NE-SW directed extension.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12842
https://doi.org/10.20290/aubtdb.498805
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389763
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DocumentHS.pdfArticle File2.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

42
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.