Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13031
Title: pH cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı antikanser ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi
Authors: Top, Ayben
Issue Date: 2016
Abstract: Bu projede kanser hücrelerinin çoklu ilaç direncine çözümüne yönelik hızlı ilaç salım kabiliyetine sahip ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Taşıyıcı sistemler PEG veya PEG-peptid moleküllerine model antikanser ilaç olarak kullanılan doksorubisinin (DOX) kimyasal bağla konjugasyonu ile hazırlanmıştır. PEG, taşıyıcı sistemlerde ilacın kanda dolaşım süresini arttırmak için kullanılmıştır. Peptid dizinine pH cevaplama özelliği olan histidinler ve/veya enzimatik bozunur RRALAL dizini eklenmiştir. Birinci grup taşıyıcı sistemlerinde kullanılan peptid (AT1) sadece pH cevaplama özelliği taşımaktadır ve DOX taşıyıcı sisteme asidik ortamda bozunur hidrazon bağıyla konjuge edilmiştir. DOX’un taşıyıcı sisteme kararlı amid bağıyla bağlandığı ikinci grup sistemlerde kullanılan peptid AT3, hem pH cevaplayan gruplar hem de lizozomal enzimlerde bozunur dizin içermektedir. Ayrıca kontrol sistemler olarak peptid içermeyen DOX konjuge edilmiş PEG bazlı taşıyıcı sistemler de sentezlenmiştir. Çalışmada kullanılan peptidler katı faz peptid sentezi yöntemiyle sentezlenmiş, Michael ekleme reaksiyonuyla mEG-maleimide konjuge edilmiştir. DOX taşıyıcı sistemde bulunan COOH gruplarına amid veya hidrazon bağıyla bağlanmıştır. UV spektroskopisi kullanılarak asidik ortamda bozunur bağ içeren mPEG-AT1-DOX taşıyıcı sisteminde DOX konjugasyonu %35, buna karşın DOX’un kararlı amid bağı ile konjuge edildiği mPEG-AT3-DOX sisteminde konjuge edilmemiş DOX’un ayrılamaması dolayısıyla DOX:COOH oranı % 187 olarak elde edilmiştir. Işık saçılma yöntemi kullanılarak pH 7.4’te mPEG-AT1-DOX’un boyutu  12  2 nm, mPEG-AT3-DOX’un boyutu ise 15 ve 30 nm’de ikili dağılım olarak ölçülmüştür. mPEG-AT1-DOX için nötral pH’ta % 14.5  2.5 elde edilen % DOX salımı pH 5’te % 30  7’ye yükselmiştir. Nötral pH’da % 10’un altında gözlenen mPEG-AT3-DOX’un ilaç salımı pH 5 ve katepsin B varlığında % 17  2 olarak elde edilmiştir. A549 hücre hattı kullanılarak yapılan sitotoksisite testi sonucu serbest DOX, mPEG-AT1-DOX ve mPEG-AT3-DOX’un mutlak IC50 değerleri sırasıyla 1.37  0.05, 5.55  0.75 ve 1.33  0.11 g eşdeğer DOX/ml olarak bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13031
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.