Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİpekoğlu, Başaktr
dc.contributor.authorBöke, Hasantr
dc.contributor.authorHamamcıoğlu Turan, Minetr
dc.contributor.authorAkkurt, Sedattr
dc.contributor.authorÇizer, Özlemtr
dc.date.accessioned2023-06-21T13:13:50Z-
dc.date.available2023-06-21T13:13:50Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13555-
dc.description.abstractTarihi yapıların özgün malzemelerinin olabildiğince korunması ve onların onarımlarında kullanılacak yeni malzemelerin özgün malzeme özellikleri dikkate alınarak belirlenmesi koruma çalışmalarının temel ilkelerindendir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, tarihi yapılardaki özgün malzemelerin korunabilmesi için gerekli olan çalışma etaplarını sistematik olarak örneklemektir. Çalışma kapsamında, seçilen tarihi bir yapıda malzeme çeşitlilikleri, bozulma çeşitlilikleri, malzemelerin fiziksel, mineralojik, yapısal ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, meteorolojik verilerle bozulmaların ilişkisi araştırılmış ve koruma müdahaleleri için temel bilgiler oluşturulmuştur. Yapıda kullanılan malzemeler, malzeme bozulmaları ve yoğunluktan yapıya ait çizimler üzerinde belirtilmiştir. Yapıdan toplanan özgün malzeme örneklerinin fiziksel özellikleri (yoğunluk ve gözeneklilik); içerdikleri çözünen tuz oranlan, harç ve sıvalarda ham madde oranları tespit edilmiştir. Örneklerin mineralojik, yapısal ve kimyasal özellikleri, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM Scanning Electron Microscope) ve X ışınlan kırınım (X-Ray Diffraction) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Her tarihi yapı, kendine özgü malzemeler ve sorunlar içermekle beraber özgün malzemelerin korunmasına yönelik çalışmalann belli etaplan izlemesi gerekir. Bu araştırma kapsamında ele alınan ve her tarihi yapıda uygulanabilecek çalışma etaplan; arazide yapı üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, laboratuvar çalışmalan ve meteorolojik verilerin incelenmesi olarak üç başlık halinde önerilmiştir. Araştırma özelinde ele alınan tarihi yapının inşasında kayrak taşı, tuğla ve kireç harcı kullanılmıştır. Duvar yüzeylerinde kireç sıva, üst yapıda ise horasan sıva kaplama malzemesidir. Çalışma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, malzemelerde gözlenen bozulmalanmn ana kaynağının nem olduğu belirlenmiştir. Bozulmaların fazla olduğu bölgelerdeki malzemelerin, bozulmaların daha az olduğu bölgelerdeki malzemelere göre yoğunluklan düşük, gözeneklilikleri daha yüksek, içerdikleri çözünen tuz miktarlan fazladır. Yerden yükselen nem ve üst yapının tahrip olması nedeniyle yapının zeminden ortalama l m. yükseklikte ve üst bölümlerinde bulunan malzemelerde gözlenen bozulmalar daha yoğundur. Bu nedenle çevre drenajının yapılması ve üst yapıda gerekli onarını müdahalelerinin gerçekleştirilmesi birinci dereceden önem taşımaktadır. Bu temel müdahaleler yanı sıra onarım malzemeleri olarak seçilecek yeni kayrak taşlan ve tuğlaların nem ve sıcaklık değişimlerinde özgün malzemelerle benzer davranışı gösterecek temel fiziksel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Özgün kireç harç ve sıvalann onanmında bunlann kompozisyonuna benzer kireç harç ve sıvalar kullanılmalıdır. Türkiye'de tarihi yapıların korunması konusunda yapılan çalışmalar, onların mimari özelliklerinin korunmasını içermektedir. Ancak, yapılarda kullanılan malzemelerin özellikleri, bozulma sorunlarının belirlenmesi ve bunlann değerlendirilmesi sonucu yapılacak müdahaleler ve müdahalelerde kullanılacak malzemelerin özellikleri konusunda çalışmalar gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle tarihi yapılara bilinçsizce müdahaleler yapılmaktadır. Bu çalışma, tarihi yapılarda Özgün malzemelerin korunmasının önemini vurgulaması ve konuyla ilgili çalışma etaplannı göstermesi açısından önem taşımaktadır.tr
dc.language.isotren_US
dc.publisherTÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumutr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihi yapı malzemesitr
dc.subjectMalzeme bozulmasıtr
dc.subjectBozulma biçimleritr
dc.titleTarihi yapılarda malzeme bozulmasının sınıflandırılması ve sorunların saptanmasına yönelik bir yöntem araştırılmasıtr
dc.typeProjecten_US
dc.authorid0000-0001-7747-6670en_US
dc.authorid0000-0002-3216-6211en_US
dc.authorid0000-0002-7418-9577en_US
dc.authorid0000-0002-2534-5756en_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Materials Science and Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeProject-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
crisitem.author.dept03.09. Department of Materials Science and Engineering-
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Materials Science and Engineering / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File17.62 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

42
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.