Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14095
Title: Modulation of terahertz waves by VO2 based metamaterials
Other Titles: VO2 tabanlı metamalzemeler ile terahertz dalgaları modülasyonu
Authors: Noori, Aileen
Advisors: Aygün Özyüzer, Gülnur
Keywords: Terahertz (THz) waves
Metamaterials
Vanadium dioxide
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Terahertz (THz) waves, being a form of electromagnetic radiation have frequen-cies ranging from 0.1 THz to 10 THz. Due to the lack of suitable radiation sources and detectors, this region is not well known. Interaction with THz waves becomes more effective by introducing the metamaterials (MM) and metasurfaces (MS) (3D and 2D, respectively), which are made up of artificially subwavelength compositions arranged in periodic arrays. MMs provide a unique control on the propagation of (EM) waves and their geometries determine their properties. Recently, coding MM has made it possible to regulate the far-field scattering pattern of EM waves. In other words, it is possible to shape the THz wavefront by changing the sequence of the coding unit cells into a 2D surface pattern. The reflection phase of the two types of unit cells in 1-bit coding MM is 0 and π. In this thesis, two different types of coding MMs were designed and fabricated. One type is hard-coded (metal-based), while the other is based on VO2 thin film. Both types of samples share a similar structure, which includes a sapphire substrate, a gold patch, a PET layer serving as a dielectric spacer, and a ground gold layer. However, there is an additional layer of VO2 beneath the gold patch and on top of the sapphire substrate in one of the fabricated MMs. The coding MM consists of two identical unit cells, with the only distinction being the size of the gold patch's side. This size determines whether the unit cell is considered as 0-bit or 1-bit. When the side size is 90 µm, the unit cell is 0-bit. On the other hand, when the side sizes are 60 µm and 70 µm (for different samples), the unit cell is 1-bit. Two different sets of hard-coded MM were fabricated. One set is composed of the 60-90 µm unit cells arranged in the form of checkerboard and stripe designs. The other set is made of 70-90 µm unit cells arranged in the form of checkerboard and stripe designs. The samples were measured with a custom-built setup and the THz full spectrum (0.50-0.75 THz) was obtained at each reflection angle. The results indicate that the checkerboard samples' reflection angle for each frequency has a good consistency with the calculations. Since the detector was obstructing the incoming beam, the measurable angle range begins at 23 degrees from normal incidence. This issue limits the ability to obtain the maximum scattering pattern of the strip design samples. At the final section of the thesis, the VO2-based MM, was fabricated and mea-sured. VO2 layer was used in this structure, due to its phase-changing characteristic. It undergoes a reversible transformation from an insulator to a metallic state at about 68◦C. The initial concept was to design and fabricate the MM just entirely out of 1-bit (60 µm) unit cells. After that, using a CW laser pump and a digital micromirror (DMD), convert this 1-bit into the 0-bit unit cell by modifying the conductivity of the VO2 layer of each individual unit cell. Using this idea, it was possible to develop a tunable digital MM. However, the CST simulation results demonstrated that the proposed MM is ineffective due to the significant amplitude difference between the 0 and 1-bit unit cells. Due to that, using the VO2-based unit cells (0 and 1-bit) the striped and checkerboarded pattern of MMs was designed and fabricated. The VO2 conductivity was modulated using a CW 915 nm laser beam. The measurement results show that VO2-based MM can be used for THz beam splitting at room temperature, and the scattering pattern weakens when the laser is illuminated over the sample, causing the VO2 layer to turn conductive. CST Studio Suite simulation software was used to determine the unit cells' geo-metrical dimensions, amplitudes, and phases. The analytical calculations were performed using MATLAB. The investigated MM has the potential to be used in THz communica-tions.
Elektromanyetik radyasyonun bir formu olan terahertz (THz) dalgaları, 0,1 THz ile 10 THz arasında değişen frekanslara sahiptir. Uygun radyasyon kaynaklarının ve dedektorlerin bulunmaması sonucu bu bolge çok iyi bilinmemektedir. THz dalgaları ile etkileşim, periyodik dizilerde düzenlenmiş yapay olarak alt dalga boyu bileşimlerinden oluşan metamalzemeler (MM) ve metayüzeyler (MS) (sırasıyla 3D ve 2D) tanıtılarak daha etkili hale gelir. MM'ler, elektromanyetik (EM) dalgaların yayılması üzerinde benzersiz bir kontrol saglar ve geometrileri özelliklerini belirler. Son zamanlarda, MM kodlaması, EM dalgalarının uzak alan saçılma modelini düzenlemeyi mümkün kılmıştır. Başka bir deyişle, kodlama birim hücrelerinin dizisini 2 boyutlu bir yüzey modeline degiştirerek THz dalga cephesini şekillendirmek mümkün kılmıştır. 1 bitlik kodlama MM'sindeki iki tür birim hücrenin yansıma fazları 0 ve p'dir. Kodlama birim hücrelerinin dizisini 2B bir yüzey deseni haline donüştürerek THz dalgasının on yüzünü şekillendirmek mümkündür. Bir 2B yüzey modelinde, kodlama birim hücrelerinin dizisini degiştirerek THz dalga cephesini şekillendirmek mümkündür. Bu tezde, iki farklı tipte kodlama MM'si tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir türü sabit kodlama (metal tabanlı), digeri ise VO2 ince film tabanlıdır. Her iki numune türü de benzer bir yapıyı paylaşır; safir bir altaş, bir şekillendirilmiş altın katmanı, dielektrik ayırıcı gorevi goren bir PET tabakası ve bir altın taban katmanı germektedir. Bununla birlikte, fabrikasyon MM'lerden birinde şekillendirilmiş altın katmanın altında ve safir altaşın üstünde ek bir VO2 katmanı vardır. Kodlama MM'si iki ozdeş birim hücreden olüsşür ve tek fark, sşekillendirilmisş altın katmanın yan tarafının boyütüdür. Bü boyüt, birim hücrenin 0 bit mi yoksa 1 bit mi olarak kabul edildigini belirler. Kenar boyutu 90 um oldugunda birim hücre 0 bittir. Öte yandan, kenar boyutları 60 um ve 70 um oldugunda (farklı ornekler icin), birim hücre 1 bittir. Sabit kodlama MM'sinin iki farklı seti imal edilmiştir. Bir set, dama tahtası ve şerit tasarımları şeklinde düzenlenmiş 6090 pm birim hücrelerden oluşmaktadır. Diger takım damalı ve şerit desenler şeklinde dizilmiş 70-90 um birim hücrelerden oluşmaktadır. Numuneler, ozel yapım bir kurulumla olcülmüş ve her yansıma acısında THz tam spektrumu (0,50-0,75 THz) elde edilmiştir. Sonuclar, dama tahtası örneklerinin her frekans icin yansıma acısının hesaplamalarla iyi bir tutarlılıga sahip oldugunu gostermektedir. Dedektor gelen ışını engellediginden, (ölçülebilir açı aralığı normal gelişten 23 derecede başlamaktadır. Bu sorun, şerit tasarım numunelerinin maksimum saçılma modelini elde etme yeteneğini sınırlamaktadır. Tezin son bölümünde, VO2 tabanlı MM üretilmiş ve ölçülmüştür. Bu yapıda faz değiştirme özelliğinden dolayı VO2 tabakası kullanılmıştır. Yapı, yaklaşık 68°C'de bir yalıtkan durumdan metalik bir duruma tersinir bir şekilde dönüşüme uğramaktadır. Ilk aşamadaki amaç, MM'yi tamamen 1 bitlik (60 um) birim hücrelerden tasarlamak ve üretmekti. Ardından, bir CW lazer pompası ve bir dijital mikro ayna (DMD) kullanarak, her bir birim hüçrenin VO2 katmanının iletkenliğini değiştirerek bu 1-biti, 0-bit birim hüçreye donüştürüldü. Bu fikri kullanarak, bir ayarlanabilir dijital MM ğeliştirmek mümkün olmuştur. Bununla birlikte, CST simülasyon sonuçları, önerilen MM'nin, 0 ve 1 bitlik birim hüçreler arasındaki önemli ğenlik farkı nedeniyle etkisiz olduğunu ğösterdi. Bu nedenle, MM'lerin şerit ve damalı deseni, VO2 tabanlı birim hüçreler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. VO2 iletkenliği, bir CW 915 nm lazer ışını kullanılarak modüle edilmiştir. (Ölçüm sonuçları, VO2 tabanlı MM'nin oda sıçaklığında THz ışın ayırma için kullanılabileçeğini ve lazer numune üzerinde aydınlatıldığında saçılma modelinin zayıflayarak VO2 tabakasının iletken hale ğelmesine neden olduğunu ğöstermektedir. Birim hüçrelerin ğeometrik boyutlarını, ğenliklerini ve fazlarını belirlemek için CST Studio Süite simülasyon yazılımı kullanılmıştır. Analitik hesaplamalar ise MAT-LAB kullanılarak yapılmıştır. Inçelenen MM, THz iletişiminde kullanılma potansiyeline sahiptir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 84-98)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/14095
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10134700.pdfDoctoral Thesis49.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

18
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.