Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4447
Title: Evaluation of creative industry clusters through the ecosystem approach: Investigation of weedding wear sector in Izmir
Other Titles: Yaratıcı endüstri kümelerinin ekosistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: İzmir'deki gelinlik sektörünün araştırılması
Authors: Velibeyoğlu, Koray
Mengi, Onur
Keywords: Mimar Kemalettin Fashion District
Ecosystem
Creative industries
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Mengi, O. (2015). Evaluation of creative industry clusters through the ecosystem approach: Investigation of weedding wear sector in İzmir. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The emergence of new economy has brought the creative industries onto the urban research agenda. Despite the extensive literature on the subject, there is need of a more in-depth approach to investigation the unique formations of creative industry clusters. The aim of this dissertation is to explore the particular organizational and spatial structures of creative industry clusters from the ecosystem perspective. This present study recognizes the fashion industry as a creative industry and the wedding wear sector as its subset. Then, it investigates how the cluster of wedding wear sector operates as an ecosystem in terms of the diversity, interaction, competition and evolution in the case of Mimar Kemalettin Fashion District. The methodology consists of the literature review, preliminary field studies, development of the DICE model which explores the diversity, interaction, competition and evolution of ecosystems in a particular space, pilot study for testing the model, data collection via site visits, DICE survey and additional interviews on site, data processing through descriptive analyses and regression analyses, and conclusions. The findings reveal that the existing cluster is young and emerging. This ecosystem currently self-operates with shortage of diversity in a concentrated spatial structure. The role of geographical proximity and the existing local buzz are substantial on excessive internal interactions. The existing competitive atmosphere is portrayed as a win-lose situation and there is a considerable disinterest towards to collaborations. For evolution, the ecosystem mutually co-evolve with mutation occurred inside the firms. Also, the crossover is found primarily a localized phenomenon.
Yeni Ekonomi‘nin ortaya çıkışı, yaratıcı endüstrileri kentsel araştırmalar gündemine taşımıştır. Bu konudaki geniş literatüre rağmen, yaratıcı endüstri kümelerinin özgün yapılanmaların araştırılmasında daha derinlemesine bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doktora tezinin amacı, yaratıcı endüstri kümelerinin belirli organizasyonel ve mekânsal yapılarını, ekosistem perspektifinden incelemektir. Bu çalışma, moda endüstrisini bir yaratıcı endüstri ve gelinlik sektörünü onun bir altkümesi olarak kabul ekmektedir. Böylece bu çalışma, gelinlik sektörü kümesinin, çeşitlilik gösterme, etkileşim, rekabet ve evrilme ölçütlerine göre bir ekosistem olarak nasıl çalıştığını Mimar Kemalettin Moda Merkezi örnek olayı üzerinden araştırmaktadır. Araştırma yöntemi, literatür taraması, öncü arazi çalışmaları, belirli bir mekandaki ekosistemin çeşitlilik gösterme, etkileşim, rekabet ve evrilmesini araştıran DICE modelinin geliştirilmesi, modelin test edilmesi ve iyileştirilmesi için pilot çalışma, alanda yürütülen arazi gezileri, DICE anketi ve ek röportajlar ile verilerin toplanması, betimleyici analizler ve regresyon analizi ile verilerin işlenmesi ve sonuçların elde edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Çalışma bulguları, mevcut kümenin genç ve gelişmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Bu küme, çeşitlilik eksikliği içinde, yoğunlaştırılmış bir alanda hâlihazırda kendi kendine çalışmaktadır. Coğrafi yakınlık ve mevcut yerel yoğun birlikteliğin rolü, içsel etkileşim üzerinde etkilidir. Mevcut rekabet atmosferi kazan-kaybet durumu olarak tanımlanmakta ve işbirliklerine karşı belirgin bir ilgisizlik gözlenmektedir. Evrilme açısından, bu ekosistem, firmaların içerisinde gerçekleşen mutasyon ile tümden ve birbirilerine bağlı bir gelişme göstermektedir. Diğer taraftan, genetik değişim ise daha çok yerele bağlı bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, City Planning, İzmir, 2015
Full text release delayed at author's request until 2018.07.23
Includes bibliographical references (leaves: 274-308)
Text in English; Abstract: Turkish an English
xii, 319 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4447
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001378.pdfDoctoralThesis8.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

102
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.