Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5631
Title: Prognostic significance of the IgVH mutation status and immunohistochemical analysis of ZAP70 and CD38 in bone marrow biopsies in chronic lymphocytic leukemia
Other Titles: Kronik lenfositik lösemili hastaların kemik İliği biyopsi Örneklerinde IgVH mutasyon durumu ile ZAP70 ve CD38'in İmmünohistokimyasal olarak analizinin prognostik Önemi
Authors: Kahraman Çetin, Nesibe
Kaçar Döger, Füruzan
Kurtgöz, Serkan Erkan
Rusçuklu, Dane
Yavaşoğlu, İrfan
Keywords: Chronic
Immunoglobulin
Leukemia
CD38 protein
B-cell
Somatic hypermutation
Issue Date: 2014
Publisher: Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
Source: Kahraman Çetin, N., Kaçar Döger, F., Kurtgöz, S., Rusçuklu, D., and Yavaşoğlu, İ. (2014). Prognostic significance of the IgVH mutation status and immunohistochemical analysis of ZAP70 and CD38 in bone marrow biopsies in chronic lymphocytic leukemia. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 34(3), 334-344. doi:10.5336/medsci.2013-37764
Abstract: Objective: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most common leukemia type among adults in the industrialized countries. Due to the nature of CLL, it is important to recognize patients with a more rapid course of disease. The goal of our study was to study ZAP70 and CD38 antibodies along with immunglobulin heavy chain variable region (IgVH) mutation status, which have been associated with rapid progression and aggressive clinical course in CLL, and to correlate the expression of these molecules with patterns of bone marrow infiltration. Material and Methods: We included 84 bone marrow biopsy samples into the study to determine ZAP70 and CD38 status using immunohistochemistry. Expression patterns for both antibodies were then correlated with the bone marrow infiltration patterns. We also analyzed IgVH mutations in 20 patients using DNA obtained from paraffin-embedded formalin-fixed bone marrow biopsies. These findings were then correlated with immunohistochemical results. Results: We identified a positive correlation between the expression patterns of ZAP70 and CD38, factors that were previously identified as poor prognostic factors (p<0.001). However, there was no correlation between these two markers and IgVH mutation status (p=1.000 and p=0.931). In addition, we showed a statistically significant positive correlation with ZAP70 immunostaining, and the necessity for an early intervention (p=0.046). ZAP70 and CD38 expressions were statistically significantly correlated with the diffuse pattern infiltration of bone marrow (p<0.001 and p<0.001, respectively). Conclusion: Despite small number of our patients, the findings of our study suggested that ZAP70 and CD38 expression patterns as well as IgVH mutation status might be helpful to determine the course of the disease, and the risk of progression. Particularly ZAP70 immunopositive patients appear to have a faster disease progression, and may require earlier intervention and a closer follow up.
Amaç: Kronik lenfositik lösemi (KLL), batı toplumunda erişkinlerde en sık görülen lösemi türüdür. KLL'nin klinik seyrinden dolayı, hızlı seyredecek hastaları önceden belirlemek önemlidir. Bu çalışmada amaç, KLL'de hızlı progresyon ve agresif gidişle ilişkileri çeşitli çalışmalarla belirlenen ZAP70 ve CD38 antikorları ile İmmünglobulin ağır zincir değişken bölgesi (IgVH) mutasyon durumu arasındaki ilişkileri değerlendirmek, ve bunların ekspresyonunun kemik iliği infiltrasyon paternleri ile bağlantısını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya retrospektif olarak alınan 84 olguya ait kemik iliği biyopsi örneklerinin parafin bloklarından elde edilen kesitlere avidin-biotin peroksidaz yöntemiyle ZAP70 ve CD38 antikorları uygulandı. Tümör hücrelerinin her iki antikorla boyanma oranları saptanarak birbirleriyle karşılaştırıldı; her bir antikor ise kendi içinde kemik iliği infiltrasyon paternleri açısından değerlendirildi. Ayrıca 20 hastaya ait parafine gömülü kemik iliği biyopsilerinden izole edilen DNA örneklerinde IgVH mutasyon durumu değerlendirildi, immünohistokimya ile ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Kötü prognostik faktör oldukları yaygın olarak kabul edilen ZAP70 ve CD38'in boyanma oranları arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon (p<0,001) bulundu, bu korelasyon bu iki belirleyici ile IgVH mutasyon durumu arasında saptanmadı (sırasıyla p=1,000 ve p=0,931). Ayrıca ZAP70 boyanması gösteren olguların istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tanı sonrasında daha erken tedavi gereksinimi olduğu gözlendi (p=0,046). Kemik iliği infiltrasyonlarından diffüz paternde ZAP70 ve CD38 ekspresyonunun anlamlı biçimde fazla olduğu saptandı (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001). Sonuç: KLL'de ZAP70 ve CD38 ekpresyonlarının kötü prognostik belirleyici olarak rutinde kullanılabileceği, IgVH mutasyon durumunun hastalığın seyri ve progresyon açısından riskini belirlemede yararlı olduğunu göstermek için daha geniş vaka gruplarına ihtiyaç olduğu ve kemik iliği biyopsi örneklerinde diffüz infiltrasyonun kötü prognostik faktör olarak dikkate alınmaya devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Özellikle ZAP70 pozitif olan hastalarda hastalığın daha hızlı seyredebileceği ve erken tedavi gereksinimleri olabileceği düşünülerek, bu hastalar yakın klinik takip altında tutulmalıdır.
URI: https://doi.org/10.5336/medsci.2013-37764
http://hdl.handle.net/11147/5631
ISSN: 1300-0292
1300-0292
Appears in Collections:IZTECH Research Centers Collection / İYTE Araştırma Merkezleri Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5631.pdfMakale674.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Nov 25, 2023

Page view(s)

24
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

18
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.