Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5717
Title: Investigation of the effect of different processing techniques on the overall quality and shelf life of local apricot variety of Iğdır (Prunus armeniaca L., cv. Şalak)
Other Titles: Iğdır'ın yerel kayısı çeşidinin (Prunus armeniaca L., cv. Şalak) genel kalitesi ve raf ömrü üzerine farklı işleme tekniklerinin etkisinin incelenmesi
Authors: Ünlütürk, Sevcan
Hakgüder Taze, Bengi
Keywords: cv. Şalak apricot
UV-C irradiation
Mild heating
Shelf life
Prunus armeniaca L.
Modified atmosphere packaging
Issue Date: Feb-2017
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Hakgüder Taze, B. (2017). Investigation of the effect of different processing techniques on the overall quality and shelf life of local apricot variety of Iğdır (Prunus armeniaca L., cv. Şalak. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: cv. Şalak apricot is a specific type of product with its unique size, shape and taste. However, its distribution and marketing is very limited due to its perishable nature and restricted shelf life. Since drying is not applicable for cv. Şalak apricot due to its low dry matter content, a novel method which would not alter the fruit quality and maintain the product safety was urged to be developed. The objective of this thesis was to explore the effect of combined processing (mild heat (MH) treatment+UV-C irradiation+CaCl2 dipping=MUC) and MAP on the shelf life of cv. Şalak apricots during cold storage. Characteristics of the samples and the effect of MUC on physicochemical properties, enzymatic activities and sensory were determined. At last, samples packed either with MAP or without MAP were stored at 1°C. Microbial quality and physicochemical properties were assessed throughout the storage. Optimum treatment conditions were 19 min at 3.23 mW/cm2 for UV-C irradiation; 6% of CaCl2 at 40°C for 21 min for MH + CaCl2 dipping. MUC treatment did not alter the physicochemical and sensorial properties, PPO and PME activities. After MUC, coliforms were completely inactivated whereas Total Aerobic Plate Count (TAPC) and Yeast and Mould Count (YMC) were reduced by 2.1-log and 2.67-log, respectively. Microbial shelf life of apricots could be extended from 3-5 days up to 14 days by MUC+MAP. Firmness was also maintained. But, MUC adversely affected the colour. On the other hand, MAP application alone was not sufficient to provide the microbial quality.
Şalak kayısı çeşidi kendine has boyutu, şekli ve tadı ile özel bir üründür. Ancak dayanıksız yapısı ve kısıtlı raf ömründen dolayı dağıtımı ve pazarlaması oldukça sınırlıdır. Düşük kuru madde içeriğinden ötürü kurutmaya elverişli olmadığından, meyve kalitesini değiştirmeyecek ve ürün güvenliğini sağlayacak yeni bir işleme metodu geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tezin amacı birleşik işleme yönteminin (Ilımlı Isıl (MH) işlem+UV-C radyasyon+CaCl2 daldırma= MUC) ve MAP’in, soğuk depolama süresince Şalak kayısıların raf ömrü üzerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Örneklerin karakteristik özellikleri ile MUC işleminin fizikokimyasal özellikler, enzim aktiviteleri ve duyusal kalite üzerine etkileri belirlenmiştir. Son olarak, MUC ile işlenmiş örnekler ile hem MAP ile hem de MAP’siz paketlenen kontrol örnekleri 1°C’de saklanmıştır. Saklama süresince mikrobiyal kalite ve fizikokimyasal özellikler değerlendirilmiştir. En uygun işlem koşulları UV-C için 19 dk, MH için 40°C’de 21 dk, CaCl2 daldırma için %6 konsantrasyon, 40°C ve 21 dk’dır. MUC işlemi fizikokimyasal ve duyusal özellikleri, PPO ve PME enzim aktivitelerini etkilememiştir. MUC’dan sonra başlangıç koliform yükü tamamen inaktive edilmiştir. Bunun yanında toplam canlı sayısı ve maya-küf sayısı sırasıyla 2,1-log ve 2,67-log azaltılmıştır. Kayısıların mikrobiyal raf ömrü MUC+MAP işlemi ile 3-5 günden 14 güne kadar arttırılmıştır. Sertlik de korunmuştur. Ancak renk olumsuz etkilenmiştir. Öte yandan tek başına MAP uygulaması mikrobiyal kaliteyi sağlama açısından yeterli olmamıştır.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Food Engineering, Izmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2020.02.14
Includes bibliographical references (leaves: 133-154)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xvii, 156 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/5717
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001580.pdfDoctoralThesis2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

4
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.