Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUğurlu Sağın, Elif-
dc.date.accessioned2017-09-21T13:51:59Z-
dc.date.available2017-09-21T13:51:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationUğurlu Sağın, E. (2017). Anadolu’da Roma dönemi yapı tuğlalarının özellikleri. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(1), 227-236. doi:10.17341/gazimmfd.300612en_US
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1304-4915-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.17341/gazimmfd.300612-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6292-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/247230-
dc.description.abstractIn this study, chemical and mineralogical compositions, physical, microstructural and pozzolanic properties of Roman Period building bricks taken from Kizil Avlu (Serapeum) in Pergamon and from several different buildings from ancient sites of Aigai and Nysa were determined by using XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS and chemical analyses. Chemical compositions of bricks were evaluted by statistical analyses in order to identify whether or not these bricks were manufactured by using same natural raw material sources. Analyses results indicated that Roman period building bricks were manufactured by using calcium rich clay sources and fired at low temperatures (<900°C). Brick samples were mainly composed of quartz, albite, anorthite, muscovite and hematite. Statistically significant differences found in their chemical compositions revealed that local raw material sources were selected for the manufacturing of historic brick samples belonging to different cities.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Bergama’da bulunan Kızıl Avlu (Serapeum) ile Aigai ve Nysa antik kentlerinde bulunan farklı yapılardan alınan Roma dönemi yapı tuğlalarının kimyasal ve mineralojik kompozisyonları, fiziksel, mikroyapısal ve puzolanik özellikleri XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS ve kimyasal analizler ile belirlenmiştir. Tuğlaların kimyasal kompozisyonlarını oluşturan temel oksitler ve eser elementler istatistik yöntemler kullanılarak tuğlaların üretiminde kullanılan hammadde kaynaklarının aynı olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Roma dönemi yapı tuğlalarının kalsiyumca zengin kil kaynakları kullanılarak ve düşük sıcaklıklarda (<900°C) pişirilerek üretilmiş olduklarını göstermiştir. Tuğla örnekler temel olarak kuvars, albit, anortit, muskovit ve hematit minerallerinden oluşmuştur. Fakat antik kentlerden toplanan bu tuğla örneklerin kimyasal kompozisyonlarının istatistiki olarak anlamlı farklılık taşıyor olması tuğlaların üretiminde yerel hammadde kaynaklarının kullanıldığını ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAncient brick technologyen_US
dc.subjectCompositional propertiesen_US
dc.subjectMicrostructureen_US
dc.subjectAigaien_US
dc.subjectNysaen_US
dc.subjectKızıl Avluen_US
dc.subjectTarihi tuğla teknolojisien_US
dc.subjectBileşim özelliklerien_US
dc.subjectMikroyapıen_US
dc.titleAnadolu’da Roma dönemi yapı tuğlalarının özelliklerien_US
dc.title.alternativeCharacteristics of Roman period building bricks in Anatoliaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridTR130858en_US
dc.institutionauthorUğurlu Sağın, Elif-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.identifier.wosWOS:000402575200020en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85016565297en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17341/gazimmfd.300612-
dc.relation.doi10.17341/gazimmfd.300612en_US
dc.coverage.doi10.17341/gazimmfd.300612en_US
dc.identifier.trdizinid247230en_US
dc.identifier.wosqualityQ3-
dc.identifier.scopusqualityQ2-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6292.pdfMakale1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Apr 5, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on Mar 30, 2024

Page view(s)

7,606
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

254
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.