Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7005
Title: Rural-ecological commons: Case of pastures in Izmir
Other Titles: Kırsal-ekolojik müşterekler: İzmir mera alanları vakası
Authors: Hazar, Dalya
Advisors: Velibeyoğlu, Koray
Keywords: Pastures
Ecological planning
DPSIR
The politics of commons
Enclosure movements
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Hazar, D. (2018). Rural-ecological commons: Case of pastures in İzmir. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: The main research interest of this study is to determine the conflicts on the pastures, which are defined as the rural-ecological commons that are important for biodiversity and ecological sustainability. The study focuses on the transformative impacts of enclosure and commodification processes on the pastures. Pastures are crucial entities especially within the four dimensions, rich biodiversity of flora and fauna, rural development, erosion prevention, and rural traditions. Case study areas are located at three districts of İzmir are examined within the context of the conflicts on the pastures in relation with the recent legal regulations, determination, delimitation and allocation processes, malpractices, climate change and the civil responses. The data gathered from the snowball interviews, in-depth interviews with professionals and village headmen, personal observations, commission reports and media analysis are evaluated by the content analysis to determine the main conflicts to generate the pasture dimensions for the eDPSIR causal network model. DPSIR is a facilitative organization tool, which aims to understand the cause and effect relationships in the environmental and social issues to eliminate the socio-environmental conflicts and to simplify the data transmission for better communication with the decision-makers, which also has a potential to be used during the EIA and SIA report processes. In this study, a pasture dimension set within an eDPSIR causal analysis model is constituted for re-positioning and re-evaluating pastures in the planning and design literatures, and the verification of the data enhanced by the methodological triangulation. The exploratory case study method is the research design strategy of the study. Outcomes of the study reveals the main land use conflicts on the pastures and the triggering drivers, pressures, states, impacts and the recommended responses. The study confirms that the ecological-sensitive planning can be a crucial tool in terms of protecting and improving the pastures.
Biyoçeşitlilik ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından önemli olan kırsal-ekolojik müşterekler olarak tariflenen mera alanları üzerindeki temel çatışmaları belirlemek bu çalışmanın başlıca araştırma alanıdır. Çalışma, mera alanları üzerindeki çitlenme (çevreleme) hareketlerinin dönüştürücü etkilerine ve metalaştırma süreçlerine odaklanmaktadır. Mera alanları özellikle dört açıdan önemli varlıklardır, flora ve faunada zengin biyoçeşitlilik, kırsal kalkınma, erozyonu önleme ve kırsal gelenekler. Yasal düzenlemeler, tespit, tahdit ve tahsis süreçleri, yanlış uygulamalar, iklim değişikliği ve kullanıcı tepkileriyle ilişkili olarak mera alanlarında meydana gelen çatışmalar, İzmir’in üç ilçesinde bulunan vaka alanları üzerinden incelenmiştir. Kartopu mülakatlarından, profesyonellerle ve muhtarlarla yapılan derinlemesine mülakatlardan, kişisel gözlemler, ilgili komisyon raporları ve medya analizinden edinilen veriler, bu alanlar üzerindeki başlıca çatışmaları tespit etmek amacıyla eDPSIR nedensel süreç modeline eklenen mera boyutlarını üretmek için içerik analiziyle değerlendirilmiştir. DPSIR çevresel ve sosyal konulardaki neden sonuç ilişkilerini anlamayı, veri analizini basitleştirmeyi, karar vericilerle daha iyi iletişim kurmayı ve sosyo-mekansal sorunları önlemeyi amaçlayan, aynı zamanda ÇED ve SED raporlama süreçlerinde kullanılma potansiyeline sahip basitleştirici bir düzenleme aracıdır. Çalışmada, mera alanlarının planlama ve tasarım literatüründe yeniden konumlandırılması ve değerlendirilmesi amacıyla, model içerisinde bir mera boyut seti oluşturulmuş ve bulguların geçerliliği yöntem üçgenlemesi ile iyileştirilmiştir. Çalışmanın araştırma tasarımı yöntemi keşifçi saha çalışmasıdır. Çalışma sonucunda, mera alanlarının karşılaştıkları başlıca arazi kullanım çatışmaları ve bu çatışmalara sebep olan faktörler, baskılar, durum ve etkiler belirlenmiş ve yanıtlar önerilmiştir. Çalışma sonucunda, ekolojik duyarlı planlamanın, mera alanlarının korunması ve iyileştirilmesi açılarından önemli bir araç olabileceği tespit edilmiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, City Planning, Izmir, 2018
Full text release delayed at author's request until 2019.01.23
Includes bibliographical references (leaves: 191-202)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/7005
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001763.pdfDoctoralThesis9.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

202
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.