Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7491
Title: Archiving of the conservation data of immovable cultural assets dating to 1300-1600 in Urla center using GIS
Other Titles: CBS kullanarak Urla merkezindeki 1300-1600'e tarihlenen taşınmaz kültür varlıklarının koruma verilerinin arşivlenmesi
Authors: Yönder, Veli Mustafa
Advisors: Turan, Mine
Demirkesen, Ali Can
Keywords: Geographic Information System (GIS)
Conservation and restoration
Historic preservation
Cultural heritage
Urla, İzmir
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yönder, V. M. (2019). Archiving of the conservation data of immovable cultural assets dating to 1300-1600 in Urla center using GIS. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This study aims to create a digital archiving system of immovable cultural assets belonging to the early Turkish time frame in Urla historic center. Forming a database with the assistance of the Geographic Information System (GIS) to comprehend and assess the life stories of monuments and to access various user profiles is also considered. In the methodology section; academic articles, books, journals, personal archives, data acquired from state institutions or architectural offices, and the data obtained during fieldwork (physical status and interviews with users) were processed in a GIS platform. Academic reviews and researches of the buildings were conducted. In the decision-making process, which is a sophisticated and multidimensional process, the share of conservation data and data management in the whole process becomes progressively significant. Documentation and registration of architectural immovable cultural assets, which is one of the important figures in the urban context, are conducted under the supervision of the Regional Directorate of Pious Foundations or the Conservation Board. Therefore, extracting a large number of mass data produced each year and making the required classifications make assist decision-making processes. In the discussion and results part, analysis and comparative study of all conservation data of the cultural assets were performed. The results for constructing the database are understanding the scope, accessibility, developers, scale, and data types. In the results for the conservation data archived: are understanding historical background, physical characteristics, conservation activities, and interpreting conservation decisions about buildings.
Bu çalışma, Urla'nın tarihi merkezinde, erken Türk dönemine ait taşınmaz kültürel varlıklarının dijital bir arşivleme sistemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Anıtların yaşam öykülerini anlamak, değerlendirmek ve çeşitli kullanıcı profillerine eriştirmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımıyla bir veritabanı oluşturmak da düşünülmektedir. Metodoloji bölümünde; akademik makaleler, kitaplar, dergiler, kişisel arşivler, devlet kurumlarından veya mimarlık ofislerinden elde edilen veriler ve saha çalışması sırasında elde edilen veriler (fiziksel durum ve kullanıcılarla yapılan görüşmeler) CBS platformunda işlenmiştir. Yapıların akademik incelemeleri ve araştırmaları yapılmıştır. Çok yönlü ve çok boyutlu bir süreç olan karar verme sürecinde, koruma verilerinin ve veri yönetiminin tüm süreç içindeki payı giderek önem kazanmaktadır. Kentsel bağlamdaki önemli figürlerden biri olan mimari taşınmaz kültür varlıklarının dokümantasyonu ve tescili, Vakıflar Bölge Müdürlükleri veya Koruma Kurullarının gözetimi altında yapılır. Bu nedenle, her yıl üretilen çok sayıda kitle verisinin çıkarılması ve gerekli sınıflandırmaların yapılması karar verme süreçlerine yardımcı olmaktadır. Tartışma ve sonuçlar bölümünde, kültürel varlıkların tüm koruma verilerinin analizi ve karşılaştırmalı çalışması yapılmıştır. Veri tabanı oluşturma sonuçları kapsamı, erişilebilirliği, geliştiricileri, ölçeği ve veri türlerini anlamaktır. Arşivlenen koruma verilerinin sonuçları: tarihsel arka planını, fiziksel özelliklerini ve koruma faaliyetlerini anlamak ve yapılar hakkındaki koruma kararlarını yorumlamaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 160-165)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7491
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002049.pdfMasterThesis35.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

272
checked on May 20, 2024

Download(s)

152
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.