Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9126
Title: Çelik lifli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of acoustic emission activities in a steel fiber reinforced concrete beam by Ib value analysis
Authors: Tayfur, Sena
Alver, Ninel
Saatçi, Selçuk
Keywords: Steel fiber reinforced
Concrete beams
Damage detection
Acoustic emission (AE)
Ib value
Publisher: Gazi Üniversitesi
Abstract: There are numerous nondestructive testing methods that are used to determine damages within structures. Acoustic Emission (AE), being one of these methods makes it possible to obtain significant pieces of information such as origin time, location and type of damage formed in a material during loading by analyzing AE data using various algorithms. Ib value analysis is one of these algorithms which is based on AE signal and this analysis enables to have information on formation of new cracks or propagation of existing cracks by scaling the magnitude of AE activities. In this study, in order to investigate effect of the steel fiber in concrete matrix on Ib value, two reinforced concrete beams were tested under simple bending while one of them was the reference. Afterwards, AE parameters obtained were analyzed, Ib value analyses were applied to amplitude values and these parameters were associated to each other. Furthermore, effect of steel fiber existence on behavior of the beam and distribution of AD value were examined.
Yapılarda meydana gelen hasarların belirlenmesinde birçok tahribatsız muayene yöntemi kullanılmaktadır.Bu yöntemlerden biri olan Akustik Emisyon (AE) ile test edilen malzemeden yükleme esnasında elde edilenveriler çeşitli algoritmalarla analiz edilerek yükleme süresi boyunca malzemedeki hasarların oluşum zamanı,yeri, türü gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Sinyal veya parametre bazlı olan bu algoritmalardan biride Ib değeri analizidir; bu analiz, AE aktivitelerinin şiddet dağılımını ölçeklendirerek aktivitelerinbüyüklüğüne göre çatlak oluşumları veya mevcut çatlakların gelişimi hakkında bilgi verir. Bu çalışmada,beton matrisine eklenen çelik lifin varlığının Ib değerlerine etkisini araştırmak amacıyla biri referans, diğeride çelik lif katılarak üretilen iki betonarme kiriş basit eğilme altında test edilmiş ve AE ile izlenmiştir.Deneyler sonunda elde edilen AE parametreleri çözümlenmiş, genlik değerlerine Ib değeri analiziuygulanmış ve bu parametreler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca çelik lifin varlığının kirişindavranışına ve Ib değeri dağılımına etkisi incelenmiştir.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.416493
https://hdl.handle.net/11147/9126
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/388825
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
9781c970-ade9-4967-b83e-7960f6e0a643.pdf536.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Apr 14, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jul 13, 2024

Page view(s)

700
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

94
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.