Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOkçu, Gamze-
dc.contributor.authorÖkten, Hatice Eser-
dc.contributor.authorYalçuk, Arda-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:46Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2564-6605-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.28948/ngumuh.598101-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10311-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/354026-
dc.description.abstractAromatik yapılı, çevresel koşullarda zorlukla parçalanabilen, kararlı organik kirleticilerin başında gelen pestisitler, atmosfere, su sistemlerine, besin zincirine taşınmakta, asıl kaynaklarından çok uzak noktalarda birikebilmektedir. Konvansiyonel arıtma proseslerinin pestisitlerin gideriminde yetersiz kalmasından dolayı kirletilmiş sulardan uzaklaştırılmaları için yeni arıtım teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda, su sistemlerinden konvansiyonel tekniklerle arıtılamayan kirleticilerin giderilmesinde birleşik fotokatalitik-biyolojik arıtma umut verici bir alternatiftir: Fotokataliz toksik organikleri biyolojik olarak parçalanabilir ürünlere dönüştürürken, biyolojik parçalama ürünlerini verimli şekilde mineralize eder. Ön arıtma sırasında gereksiz kimyasal ve %60 oranında enerji sarfiyatından kaçınmak amacıyla ön arıtma basamağında mineralizasyon yüzdesi minimalize edilerek çalışma maliyeti düşürülür. Literatüre göre yalnız kimyasal prosesle yaklaşık %80 pestisit parçalanması ve %50’den az mineralizasyon gözlemlenebilirken hibrit reaktör sistemiyle tamamen parçalanma ve yaklaşık %90 pestisit mineralizasyonu elde edilebilmektedir. Bu derlemenin amacı, fotobiyokataliz işleminin, bireysel fotokataliz ve/veya biyolojik arıtma yöntemlerine göre pestisit giderim koşulları kapsamında, temellerini, mekanizmalarını ve literatürde yer alan güncel çalışmaları ele almak ve incelemektir.en_US
dc.description.abstractPesticides, which are aromatic, hardly degradable under environmental conditions, leading to stable organic contaminants are transported to the atmosphere, water systems, food chain, and can accumulate at far distances from their original sources. Novel treatment technologies are required to eliminate pesticides from contaminated waters due to ineffectiveness of the conventional treatment processes for pesticide removals. In recent years, combined photocatalytic-biological degradation is a promising alternative to eliminate contaminants not treatable by conventional techniques from water systems: Photocatalysis converts toxic organics into biodegradable products, while biodegradation efficiently mineralizes the products. In order to avoid unnecessary chemical and 60% energy consumption during pre-treatment, the percentage mineralization in the pre-treatment step is minimized and the operating cost is reduced. According to the literature, while only about 80% pesticide degradation and less than 50% mineralization can be observed by the chemical process, a completely degradation and about 90% pesticide mineralization can be obtained with hybrid reactor system. The aim of this review is to evaluate handling and examining fundamentals, mechanisms and recent studies in the literature within scope of pesticide removal conditions accordance with individual photocatalysis and/or biological treatment methods.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİleri oksidasyon prosesleri-
dc.subjectKataliz işlemi-
dc.subjectOrganik kirleticiler-
dc.titleFotobiyokataliz yöntemi kullanılarak pestisit giderimi-derleme çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe review study on removal of pesticides in photocatalysis and biological treatment hybrid processen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÖkten, Hatice Eser-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Environmental Engineeringen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage675en_US
dc.identifier.endpage688en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.28948/ngumuh.598101-
dc.relation.doi10.28948/ngumuh.598101en_US
dc.coverage.doi10.28948/ngumuh.598101en_US
dc.identifier.trdizinid354026en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept03.07. Department of Environmental Engineering-
Appears in Collections:Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
01b25ece-f9e9-4bb1-8eb5-4d40306c7f6b.pdf612.53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

1,152
checked on May 22, 2023

Download(s)

40
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.