Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11027
Title: Professionals' awareness on the application and use of building integrated photovoltaic systems
Other Titles: Binaya entegre fotovoltaik sistemlerin uygulanması ve kullanımı konusunda profesyonellerin farkındalığı
Authors: Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Tüten, Aysen
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Building-integrated photovoltaic systems
Energy performance
Solar energy
Issue Date: Dec-2020
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Tüten, A. (2020). Professionals' awareness on the application and use of building integrated photovoltaic systems. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this thesis research, broad definition of solar energy, photovoltaic systems and building integrated photovoltaic systems, their application forms, usage in building subcomponents and examples on the usage of building integrated photovoltaic systems are involved. By the application of the survey method, the awareness of professionals on the application and use of photovoltaic systems integrated into the building were examined. This questionnaire consists of 3 sections: the general definition of solar energy (A), the general description of photovoltaics integrated into the building (B), and the application of integrated photovoltaics to the building (C). The survey questions consist of multiple choice, matching questions, true-false questions and interpretation questions. The responses given to the questionnaire were analyzed in terms of the number of participants and percentage based by comparing them tabularly and diagrammatically. The importance of the study is to enable practitioners, academics, architects and engineers to realize their knowledge about BIPV systems, to understand the importance of these systems in terms of energy efficient design approach and to encourage them to use these systems in their projects. And thus, spreading the use of BIPV in our country and all over the world, leading them to realize the energy efficient design approach. In the first chapter; after the general introduction of the subject of the thesis, problem description, research objective, thesis content and methodology are mentioned. In the second chapter; the definition and technical problems of BIPV systems, usage areas of BIPV, case buildings, performance evaluations, market opportunities and applicability are mentioned. In the third chapter; the methodology section is included that consist of general information about the survey, survey questions and content, preselected buildings for the survey, information about the participants. In the fourth chapter; the results and analysis of the questionnaire, the comparison of the responses of the participants and the evaluation of the results, the comparison of the participant information and the literature information, and the evaluation of the results are included. The fifth chapter is devoted to results and evaluations.
Bu tez araştırmasında, güneş enerjisi, fotovoltaik sistemler ve binaya entegre fotovoltaik sistemlerin geniş tanımı, uygulama biçimleri, diğer yapı alt bileşenlerinde kullanılması, binaya entegre fotovoltaik sistemlerin kullanımına ilişkin örneklerine yer verilmiştir. Anket yöntemi uygulaması ile profesyonellerin binaya entegre fotovoltaik sistemlerin uygulanmasının ve kullanımının farkındalığı incelenmiştir. Bu anket, güneş enerjisi genel tanımı (A), binaya entegre fotovoltaiklerin genel tanımı (B), binaya entegre fotovoltaiklerin uygulanması (C) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Anket soruları, çoktan seçmeli, eşleştirme soruları, doğru-yanlış soruları ve yorum sorularından oluşmaktadır. Ankete verilen cevaplar tablolar ve grafikler yardımıyla karşılaştırmalar yapılarak katılımcı sayısı ve yüzde oran bazında analiz edilmiştir. Çalışmanın önemi, uygulamacı & akademisyen, mimarlar ve mühendislerin BIPV sistemler hakkındaki bilgilerini fark etmeleri, onların bu sistemlerin enerji verimli tasarım yaklaşımını adına önemini anlamalarını sağlamak ve onları projelerinde bu sistemleri kullanmalarına teşvik etmektir. Ve böylece BIPV kullanımını ülkemizde ve tüm dünyada kullanımının yayılmasını sağlayarak enerji verimli tasarım yaklaşımını gerçekleştirmelerine öncülük etmektir. Tezin birinci bölümünde, tezin konusuna ait genel giriş yapıldıktan sonra,) , Sorun Tanımlama, Araştırmanın Amacı, Tez İçeriği ve Metodolojiden bahsedilmiştir. İkinci bölümünde, BIPV sistemlerin tanımı ve teknik sorunları, BIPV'nin kullanım alanları, vaka binaları, performans değerlendirmeleri, pazar fırsatları ve uygulanabilirliği 'ne yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde, anket hakkında genel bilgi, anket soruları ve içerikleri, anket için seçilen yapılar, katılımcılara ait bilgiler, karşılaştırmalı değerlendirmeler içeren metodoloji kısmına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, anket sonuçları ve analizleri, katılımcıların cevaplarının birbirleri arasında kıyaslanması ve sonuçların değerlendirilmesi, katılımcıların bilgileri ve literatür bilgilerinin kıyaslanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Beşinci bölüm ise sonuç ve değerlendirmelere ayrılmıştır. 
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves. 129-135)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11027
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10381608.pdfMasterThesis6.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

48
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.