Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6292
Title: Anadolu’da Roma dönemi yapı tuğlalarının özellikleri
Other Titles: Characteristics of Roman period building bricks in Anatolia
Authors: Uğurlu Sağın, Elif
Keywords: Ancient brick technology
Compositional properties
Microstructure
Aigai
Nysa
Kızıl Avlu
Tarihi tuğla teknolojisi
Bileşim özellikleri
Mikroyapı
Issue Date: 2017
Publisher: Gazi Üniversitesi
Source: Uğurlu Sağın, E. (2017). Anadolu’da Roma dönemi yapı tuğlalarının özellikleri. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(1), 227-236. doi:10.17341/gazimmfd.300612
Abstract: In this study, chemical and mineralogical compositions, physical, microstructural and pozzolanic properties of Roman Period building bricks taken from Kizil Avlu (Serapeum) in Pergamon and from several different buildings from ancient sites of Aigai and Nysa were determined by using XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS and chemical analyses. Chemical compositions of bricks were evaluted by statistical analyses in order to identify whether or not these bricks were manufactured by using same natural raw material sources. Analyses results indicated that Roman period building bricks were manufactured by using calcium rich clay sources and fired at low temperatures (<900°C). Brick samples were mainly composed of quartz, albite, anorthite, muscovite and hematite. Statistically significant differences found in their chemical compositions revealed that local raw material sources were selected for the manufacturing of historic brick samples belonging to different cities.
Bu çalışmada, Bergama’da bulunan Kızıl Avlu (Serapeum) ile Aigai ve Nysa antik kentlerinde bulunan farklı yapılardan alınan Roma dönemi yapı tuğlalarının kimyasal ve mineralojik kompozisyonları, fiziksel, mikroyapısal ve puzolanik özellikleri XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS ve kimyasal analizler ile belirlenmiştir. Tuğlaların kimyasal kompozisyonlarını oluşturan temel oksitler ve eser elementler istatistik yöntemler kullanılarak tuğlaların üretiminde kullanılan hammadde kaynaklarının aynı olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Roma dönemi yapı tuğlalarının kalsiyumca zengin kil kaynakları kullanılarak ve düşük sıcaklıklarda (<900°C) pişirilerek üretilmiş olduklarını göstermiştir. Tuğla örnekler temel olarak kuvars, albit, anortit, muskovit ve hematit minerallerinden oluşmuştur. Fakat antik kentlerden toplanan bu tuğla örneklerin kimyasal kompozisyonlarının istatistiki olarak anlamlı farklılık taşıyor olması tuğlaların üretiminde yerel hammadde kaynaklarının kullanıldığını ortaya koymuştur.
URI: http://doi.org/10.17341/gazimmfd.300612
http://hdl.handle.net/11147/6292
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/247230
ISSN: 1300-1884
1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6292.pdfMakale1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Feb 16, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

5
checked on Jan 27, 2024

Page view(s)

7,572
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

246
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.