Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7778
Title: Methylene blue removal of fixed-bed column reactor with pumice and nZVI-pumice: Experimental and modeling study
Other Titles: Pomza ve nSDD-Pomza ile sabit yataklı kolon reaktörde metilen mavisi giderimi: Deneysel ve modelleme çalışması
Authors: Genişoğlu, Mesut
Gören, Ayşegül Yağmur
Balcı, Esin
Recepoğlu, Yaşar Kemal
Ökten, Hatice Eser
Keywords: Fixed bed column
Methylene blue
nZVI
Pumice
Thomas model
Sabit yataklı kolon
Metilen mavisi
Pomza
Issue Date: 2019
Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
Source: Genişoğlu, M., Gören, A. Y., Balcı, E., Recepoğlu, Y. K., Ökten, H. E. (2019). Methylene blue removal of fixed-bed column reactor with pumice and nZVI-pumice: Experimental and modeling study. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 574-581. doi:10.19113/sdufenbed.538084
Abstract: Nano zero-valent iron (nZVI) emerges as a low cost and eco-friendly adsorbent to treat textile wastewater, which is rich in dye content. However nZVI particles can easily agglomerate in aqueous environment due to electrostatic interaction, decreasing their treatment efficiency. Therefore pumice, a low-cost and naturally found porous material with lower specific surface area (2m2/gr), can be used as support material to reduce agglomeration of nZVI. Treatment efficiencies of pumice/nZVI packing (10:0 and 9:1 (w/w)) in column reactor for specified initial methylene blue concentrations (25, 50, 75 and 100 mg/L) were investigated in this study. Adsorption capacities of the adsorbents were calculated as 2.8 and 4.2 mg/g-adsorbent, respectively at 100 mg/L initial methylene blue concentration. Mixed bed column performed significantly better than its pumice-only counterpart for low initial concentrations. Thomas adsorption model was applied to experimental results with a moderate to high predictive power.
Nano sıfır değerlikli demir (nSDD) yüksek renk konsantrasyonlarına sahip tekstil atıksularının arıtımında ekonomik ve çevre dostu bir adsorban olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak nSDD partikülleri sulu çözeltilerde elektrostatik etkileşimler sebebiyle kolayca topaklaşmakta ve bu da arıtma veriminin düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla düşük maliyetli, doğal poröz yapıda ve ortalama 2m2/gr spesifik yüzey alanına sahip pomza, nSDD topaklaşmasını önleyici bir malzeme olarak kullanılabilir. Bu çalışmada sadece pomza ve pomza-nSDD (ağırlıkça 9:1) karışımının kullanıldığı kolon reaktörde 25, 50, 75 ve 100 mg/L metilen mavisi konsantrasyonları için arıtma verimleri incelenmiştir. Pomzanın ve pomza-nSDD karışımının 100 mg/L metilen mavisi deneyindeki toplam kapasiteleri sırasıyla 2,8 ve 4,2 mg/g-adsorban olarak bulunmuştur. Özellikle düşük konsantrasyonlarda, pomza-nSDD karışımının arıtma performansını önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Thomas modeli deneysel verilere uygulanmış ve modelin öngörü gücünün düşük konsantrasyonda yüksekken, yüksek konsantrasyonlarda ortalama olduğu kanısına varılmıştır.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.538084
https://hdl.handle.net/11147/7778
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/368285
ISSN: 1308-6529
1300-7688
1308-6529
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.19113-sdufenbed.pdfMakale (Article)493.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

10
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.